lørdag 16. mai 2015

Frå Maskina

The Singularity, eller Singulariteten
Punktet i tida der menneske har prestert å skape ei maskin så intelligent at den kan skape ein betre versjon av seg sjølv. Ein evigvarande sirkel av nyskaping og forbetring av kunsteleg intelligens.

Er dette det me går mot? Kjem eg til å oppleve dette punktet i mi levetid?
Ja, nei, kanskje?

Kunsteleg intelligens er verkeleg i vinden for tida. Saman med robotutvikling, forbetring av menneske (cyborgs anyone?) og sjølvkøyrande bilar, er kunsteleg intelligens eit av dei fremste forskningsfelta innan ny teknologi. Noko som og vert attspegla i populærkulturen.
Big Hero 6; robotar med kunsteleg intelligens og følelsar.
(Beklagar evt. spoiler. PS. Eg har ikkje sett filmen sjølv)
Avengers: Age of Ultron: superintelligent menneskeskapt robot som kjem fram til den konklusjon at den lettaste måten å redde verda på er å utslette menneska.
Ex Machina: superintelligent humanoid robot.
Deus Ex: Cyborgs
til og med Call of Duty gjekk inn i framtida og forbetra menneske i Advanced Warfare.

Og sjølv omdette er tema som har gått att i populærkulturen i lange tider, ser det ut til at det er ein ny topp no, og det er nok ikkje så rart.

Desse forskningsfelta er nærare å verte realitet enn nokon gong tidlegare, naturleg nok.
Dei vert meir synlege i nyheitsbiletet, fordi dei faktisk begynner å bety noko for kva som kjem til å hende i dei neste par åra.

Det er ikkje lenger eit halvt eller eit heilt århundre til me har bilar som køyrer seg sjølv, eller til me har robotar som beveg seg rundt i samfunnet. Me er allerede på god veg dit, og eg vil tru at om rundt 20 år så er det ein klar realitet som me alle er vorte relativt vane med.
Men alt dette var ein digresjon, så tilbake til tema.

Singulariteten og kunsteleg intelligens.
Det store spørsmålet er når. Og eg trur (heldigvis burde eg kanskje seie) at det framleis er lenge til. Ikkje til me ser kunsteleg intelligens som begynner å nærme seg menneskeleg nivå, men eg har vondt for å tru at me innan relativt kort tid klarer å skape ei maskin som er så intelligent at den kan skape ei maskin som er meir intelligent. Men trur eg det kjem til å hende? Absolutt.
I mi meining er singulariteten uungåleg dersom dagens forskning held fram. Vil eg at me skal halde fram? Absolutt.

Å skape noko som er meir intelligent enn oss sjølve vil være eit så stort gjennombrot i vitskapen, og vil kunne lære oss så mykje nytt, at eg håpar dette er noko som vil hende i mi levetid.
Trur eg me kjem til å ende opp med noko som har ynskje om å utrydde menneskeheita, slik så mange før meg har profetert? Nei, det trur eg ikkje.
Kvifor skal maskiner som me sjølv har skapt ha ynskje om å utrydde oss? Kva vinn dei på det?
Nei, dei kjem ikkje til å trenge oss lengre, men dei taper heller ikkje noko på å late oss være her.
Saken er og at dei framleis er maskiner, og difor vil vera skapa som tenarar. Dei er ei maskin, og sjølv om dei kan tenkje vil dei stort sett vere til for å utføre oppgåver, for oss.
Utan oss har ikkje maskinene lengre eit mål. Utan oss vil maskinene ende opp med eit “liv” utan meining, eit “evigvarande liv” utan meining. Som intelligente “vesen” trur eg definitivt dette er noko dei kjem til å ha ynskje om å unngå.

Men om me ender opp på eit slikt stadium at maskinene kjem fram til at dei ikkje har bruk for oss lengre, trur eg heller på ei ending som i Her, enn med utrydding av menneskeheita..

Eller kva?

mandag 11. mai 2015

Klar for Google IO 2015


Google sin årlege utviklarkonferanse IO nærmar seg med stormskritt, og den 28. mai brakar det heile laus i Moscone Center i San Francisco.
Som vanleg er det mange rykter som begynner å svirra på denne tida. Kva kan me venta å sjå i år, kva vil dei snakka om og fokusera på, vil dei lansera noko nytt? Og mykje anna i samme banar.

Etter ein noko stusseleg "opening keynote" i fjor, sett med forbrukarauge, venter ikkje eg at mykje kjem til å ha endra seg i år. Det vert nok i år som i fjor fokus på utviklarane, som jo seg hør og bør på ein utviklarkonferanse. Men eg trur likevel det vert noko meir spanande i år.

For å bygge opp litt hype for meg sjølv (og andre som tilfeldigvis forvirrar seg inn på mitt mikroskopiske stykke av internett) tenkte eg eg skulle hive ut eit kjapt lite innlegg om kva eg trur me kjem til å få sjå i løpet av IO i år, med sterkt fokus på kva eg trur kjem til å verta snakka om under opnings keynoten.


Mine topp ti tankar og gjettningar om IO 2015:

1. Me får starta med det som er "sikkert", neste hovudoppdatering til Android, Android M (Muffin, Marsipan, M&M..?) kjem til å verta vist fram. Den kjem til å bygga vidare på Lollipop, med endå større fokus på Material Design, og dreg med seg forhåpningar om at Google kanskje ein gong i framtida klarer å følgje sine eigne rettningslinjer, og får til same type grensesnitt i alle sine appar. Ellers vil det ikkje verta så veldig mykje nytt trur eg, bortsett frå kanskje sterkare integrasjon med Android Auto som jo er på veg ut på denne tida.2. Derifrå kjem me direkte over på nummer to, nettopp, Android Auto (AA).
Som kjent vart AA vist fram for fyrste gong på IO i fjor, men etter det har det vore ganske stille. Det har kome lite informasjon, og det er ikkje før no nettopp at dei fyrste bilstereoane med støtte for AA har kome ut, noko som til og med var før AA var offisielt lansert, og difor ikkje kunne brukast enno, då telefonane ikkje hadde støtte for det. (Eg ser no at appen kom ut i førre veke, så no kan dei faktisk brukast. Hurra!)

3. Masse meir Android Wear. I år trur eg det vert vist fram både nye klokker og andre duppedingsar ein kan ta på seg. Kanskje små klipsar ein kan henge i bukselinninga eller beltet, eller kanskje eit slags smykke? Uansett trur eg me kjem til å få sjå mykje til Wear på året IO. Eg kryssar fingrane for ny Moto360 og Samsung si runde klokke, men noko særleg til forhåpningar om det har eg ikkje.

4. Meir Material Design i alle Google tenester.
Alt av Google på alle platformar skal etterkvart verte materialistisk redesigna. Eg trur dette kjem til å verte vist fram meir på IO, utan at det er noko stor overasking der. Ser heller ikkje vekk ifrå at desse desigendringane vert rulla ut medan dei vert snakka om på IO, slik at me alle kan få vår dose av digitalt papir relativt kjapt etter det vert lansert.

5. Meir om Android TV. Nok ein ting som vart lansert på IO i fjor, men som har fått lite nytt rundt seg sidan den gong. Nexus Player har nyss vorte lasert i ei rekke land, og platformen kan fort få litt meir blest rundt seg i etterfølgjene av det. Håpar på det beste, og gler meg til å få sjekka det ut personleg.

6. Nye utrulege tal om kor mange Android einheiter som vert aktivert kvar dag, kor mange Android Wear klokker som har vorte solgt, kor mange appar som finst på Google Play og kor mange av dei som er Wear tilpassa, og kor mange appar som har vorte installert til dags dato.. Litt statistikk-porno må til. Er ikkje noko meir å sei om det.

7. Relansering av Android@Home.
Eg hadde ikkje vorte veldig overraska  om A@H stig opp at av oska. Etter at Google har vore eigarar av Nest ei god stund, og nok har tatt med seg mange verdifulle erfaringar derifrå, ser eg ikkje vekk ifrå at A@H kan relanserast med base rundt Nest. Automatisering av heimen er ein av dei viktigaste nye frontane for teknologiutvikling, og alt skal sjølvsagt koplast saman med det ein har av telefonar, tablets og andre smartdingsar, over nett.8. Google Glass 2.0.
Ja, eg trur faktisk me kjem til å få eit gjensyn med Google Glass i år. Det vart veldig stille etter at Explorer programmet vart lagt ned, og eg trur tida er moden for å vise fram kva [X] har jobba med utifrå all feedbacken dei har fått derifrå. Eg trur me skal rekne med å få sjå eit ganske mykje meir forbrukarvenleg design, men at dei ikkje kjem til å kome noko lanseringsvindauge. Så eg held ikkje pusten for å sjå Glass på markedet i løpet av dei neste to åra denne gongen heller.

9. Ingen nye Nexus-einheter.                        So yeah, inga overrasking der...

10. Eit heidundrande show om det meste me kan venta frå Google i det kommande året og litt til.
Sjølv utan fokus på forbrukarane trur eg det vert mykje "snacks" til dei av oss som er litt over snittet interesserte.


Så ja, det er mine fyrste tankar om IO i år.
Sjølv om eg i år befinn meg i Australia under IO i år, og keynoten går føre seg rundt klokka 2 lokal tid, skal ein ikkje sjå vekk ifrå at eg kanskje tek meg tid til å stå opp og sjå.
Dagen etter vert det uansett eit besøk til det lokale IO Extended eventet som føregår på universitetet mitt, og eg gler meg mykje til å sjå kva dei har å by på. Google sine studentgrupper her i Brisbane har freista med mogelegheiter for å testa ut både Google Cardboard og Google Glass, i tillegg til dei obligatoriske Google effektane (altså såkalla merch).
Eg ser verkeleg fram til IO i år!

Kva trur du, er du einig eller ueinig?
Noko eg har gløymt, ikkje tenkt på som du ynskjer å tilføya?
Eg ærklarer herved kommentarfeltet for opna!

Gaute